Psychology Worx huisves Opvoedkundige Sielkundiges, sowel as 'n Terapeutiese Refleksiologie praktyk. Ons strewe daarna om mee te werk dat elke individu tot sy / haar volle potensiaal ontwikkel. Om dit te bewerkstellig, bied ons die volgende dienste:

• Beroepsoriëntering (vakkeuses, beroepskeuses, studierigtings).

• Studiemetodes.

• Individuele- en kleingroepassesserings.

• Alle opvoedkundige-sielkundige assesserings en intervensies: onder andere emosionele ontwikkeling en/of hindernisse, akademiese en leer ontwikkelingsaspekte, aspekte soos skoolgereedheid, sosiale vaardighede, ens.

• Gesinsterapie.

• Ouerbegeleiding: hantering van relevante stressors in die gesin soos egskeiding, dood van ‘n familielid, dissipline, gesinskonflik, effektiewe kommunikasie, werkstres, té lae / hoë eise wat aan self of familielede gestel word, ens.

• Individuele terapie en die hantering van emosionele stressors soos: angs, konflik, aggressie, depressie, skeidingsangs, selfmoordneigings, gedragsprobleme, vrese, lae selfbeeld, hantering van teleurstellings, groepsdruk, verhoudings, slaapstoornisse, enurese / enkoprese, lewensvaardighede, ens.

• Ontspanningstegnieke.

• Luistervaardighede.

• Trauma hantering.

• Spelterapie.

• Hipnoterapie vir verhoogde konsentrasie, vermindering van toetsangs, ens.

• Energie sielkunde.

• Leerhindernisse (lees, skryf, wiskunde, spelling, konsentrasie, aandagafleibaarheid,
ens.)

• Insluitende onderwys bystand.

• Sosiale vaardighede en emosionele intelligensie.

• Werkswinkels (op aanvraag van onderwysers en ouers): motivering, beroepsake, hoe om emosionele aspekte te hanteer, optimale funksionering op skool / tuis / tussen maats, hoe om leerhindernisse te hanteer, ouerskap aspekte, uitnodigende onderwys ens.

• Alle aspekte (kognitiewe, emosionele en gedrag) wat die kind, tiener, ouer of onderwyser in hul konteks beïnvloed, insluitend: die skool, familie, portuurgroep, samelewing.